Ook personen kunnen lid worden van FMV, door een getekende Letter of Commitment door te sturen.

Wie werkt bij een lid-bedrijf, hoeft dit niet te doen.
Meld je nadien aan via deze link om deel te nemen aan discussies en activiteiten in de verschillende werkgroepen.
Zet mee je schouders onder een klimaatneutrale circulaire metallurgie!

(lidmaatschap & deelname aan werkgroepen)

Missie

Flanders Metals Valley is een katalysator voor een bruisende, klimaatneutrale en circulaire metallurgische cluster in Vlaanderen, die dynamisch ingebed is in een internationaal industrieel ecosysteem. Vanuit een wervend toekomstbeeld stimuleert Flanders Metals Valley enthousiasmerend onderwijs en grensverleggend onderzoek op het vlak van duurzame metallurgie.

Visie

Een klimaatneutrale en circulaire metallurgische cluster in Vlaanderen die door zijn innovatieve en toekomstgerichte karakter als een essentiële, competitieve pijler van het Vlaamse bedrijfsleven wordt beschouwd.

Achtergrond

Vlaanderen herbergt een buitengewoon grote concentratie aan metaalproducerende en metaalverwerkende bedrijven. Daarnaast zijn er ook heel wat bedrijven actief in het verwerken van metaalhoudende residuen en afvalstromen. Dat maakt Vlaanderen uniek. De Vlaamse metallurgische cluster – “Flanders Metals Valley” (FMV) – staat bekend voor zijn innovatieve karakter op het vlak van industriële symbiose en recyclage, én energie- en grondstoffenefficiëntie. Tegelijkertijd vertolken de Vlaamse kennisinstellingen ook internationaal een prominente rol inzake de ontwikkeling van duurzame metallurgische processen, die ingebed zijn in bredere materialenkringlopen (cf. “Co-locatiecentrum West” EIT RawMaterials, gevestigd in Leuven). Bovendien vormen metalen en de hiervan afgeleide producten essentiële bouwblokken voor de transitie naar onder andere schone mobiliteit en energie (bv. lithium-ion nikkel-mangaan-cobalt batterijen, nieuwe generatie windturbines).  De ambitieuze Europese doelstellingen inzake klimaatneutraliteit tegen 2050 (EC,COM(2019)640), de transitie naar een circulaire economie (EC,COM(2020)98) én een verhoogde grondstoffenautonomie (EC,COM(2020)474) bieden de talrijke stakeholders binnen de Vlaamse metallurgische cluster ongeziene opportuniteiten om FMV verder uit te bouwen tot een essentiële én competitieve pijler van het Vlaamse bedrijfsleven, waar zowel scholieren, onderzoekers, investeerders als de brede samenleving een attractieve toekomst in zien.

Ontstaansgeschiedenis en governance

In februari 2020 werd in de schoot van de stuurgroep van het HiTemp Centre (SIM² KU Leuven, Umicore, Aperam, Metallo, Orbix en Electro-Nite) beslist een task force op te richten om Flanders Metals Valley te operationaliseren. In juni 2020 werd deze task force uitgebreid met OCAS-ArcelorMittal. Vervolgens werden de basiselementen van deze operationalisering uitgewerkt (missie, visie, governance, kernpijlers…). Aangezien FMV een inclusieve samenwerking beoogt, ging de task force een dialoog aan met sleutelspelers in alle Vlaamse kennisinstellingen en andere belangrijke initiatieven en/of organisaties (bv. SIM, CAPTURE, Agoria…).  Op 10 februari 2021 vond er een cruciaal overleg plaats met SIM Flanders. Hierin werd beslist om geen nieuwe, formele structuur voor FMV op te richten. In plaats daarvan zal FMV het licht zien als een “Strategische Interessegroep” (Divisie) van SIM-Flanders vzw”, i.e. een entiteit zonder eigen rechtspersoonlijkheid binnen SIM-Flanders vzw maar wel met een eigen stuurgroep, lidmaatschap, website, werkgroepen… (vast te leggen via een intern reglement en onder voorbehoud van goedkeuring door de RvB van SIM-Flanders vzw).

FMV leden?

De “Special Interest Group” FMV zal open staan voor alle leden die een formele Letter of Commitment ondertekenen. FMV mikt op bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties (incl. middenveld) die in de brede metallurgische cluster (metaalproductie, metaalverwerking, productvervaardiging, verwerking metaalhoudende residuen en afvalstromen) actief zijn.

Werkgroepen

Binnen FMV zullen alvast drie centrale werkgroepen worden opgericht:

  • Werkgroep Onderwijs en Vorming
  • Werkgroep Communicatie
  • Werkgroep Onderzoek en Innovatie

Het FMV-opstartteam

  • Voor de bedrijven: Mathias Chintinne (Metallo), Frederik Verhaeghe (Umicore), Geert Van Beveren (Aperam), Sven Vandeputte (OCAS)
  • Voor de kennisinstellingen: Bart Blanpain (HiTemp/SIM² KU Leuven), Kim Verbeken (UGent), Iris De Graeve (VUB), Karl Vrancken (VITO)